Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb nám poskytujete své osobní údaje, které potřebujeme k plnění smlouvy a právních povinností.
Své osobní údaje poskytujete Mgr. Petru Kaustovi, advokátu, se sídlem Čs. legií 1719/5, 70200 Ostrava, IČ: 66245010, telefon: 596 124 265, e-mail: kancelar@kausta.cz (dále jen „Správce“).
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, kterými jsou zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  • jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, datum narození nebo rodné číslo
  • v případě podnikatelů – fyzických osob též obchodní firma, IČ, DIČ
  • bankovní spojení
  • podle potřeby pro řešení právní věci klienta klientem předané osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
  • podle potřeby pro řešení právní věci klienta klientem předané údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • plnění uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb
  • nepravidelné zasílání informací a obchodních sdělení
 3. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
  • oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Správce je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 4. Doba zpracování osobních údajů je:
  • osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
  • bez omezení v rozsahu jméno, adresa, datum narození nebo rodné číslo nebo IČ pro účely vyloučení střetu zájmů
 5. Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
  • v rámci tohoto zpracování k němu nedochází
 6. Osobní údaje budou poskytnuty následujícím třetím osobám:
  • poskytovatel přepravních a platebních služeb dle vybraného způsobu doručení a platby
  • další zpracovatelé na základě písemné smlouvy se Správcem, zajišťující zachování práv subjektů osobních údajů

Osobní údaje mohou být dále předány příslušným orgánům veřejné moci za účelem splnění povinností Správce, vyplývajících z právních předpisů.

Dovolujeme si Vás rovněž informovat, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V případě vašeho zájmu se prosím obraťte na e-mail naší advokátní kanceláře

kancelar@kausta.cz

nebo na telefonní číslo

596 124 265

rádi vám pomůžeme řešit váš problém