Likvidace firem

Likvidace obchodních společností je administrativně a časově náročný proces. Pokud chcete skončit s podnikáním, či o tom uvažujete a potřebujete zlikvidovat svoji obchodní společnost, advokátní kancelář Kausta & partneři vám nabízí komfortní možnost zajištění likvidace, a to v plném rozsahu, až do okamžiku výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Využitím právních služeb advokátní kanceláře Mgr. Petr Kausta ušetříte čas i peníze.

Advokátní kancelář Kausta & partneři

 • pomáhá klientům při likvidacích jejích společností
   
 • vykonává funkci likvidátora na základě rozhodnutí valné společnosti
   
 • vykonává funkci likvidátora na základě rozhodnutí soudu

Likvidace společnosti je jedním ze způsobů zrušení společnosti, který bývá často spojován s neúspěchem v podnikání. Společnost však může být zlikvidována i tehdy, jestliže vykazuje zisk, a to v případě, kdy vykazovaný zisk není dostatečný či v případě, kdy vyhlídka podílu na likvidačním zůstatku je pro majitele společnosti lákavější, než pokračování v podnikání.

Likvidace firmy je jednou z forem rušení společnosti, která vyvolává zdání katastrofy a často bývá spojována s neschopností nebo neúspěchem v podnikání.

Podnik však může být úspěšně likvidován i tehdy, jestliže žádné problémy nemá a výnos z likvidace může být pro vlastníky zajímavější než pokračování v podnikání, což bývá sice neobvyklá situace, ale i takové přináší ekonomická realita.

Likvidace je zákonem řízený postup, při němž dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby, podniku.

Schematicky má likvidace v zásadě čtyři etapy:

 • rozhodnutí o vstupu podniku do likvidace, tj. zrušení obchodní společnosti likvidací
   
 • předložení návrhu na rozdělení likvidačních zůstatků, tj. sestavení likvidačního plánu
   
 • realizace plánu likvidátorem, tj. rozdělení likvidačního zůstatku a skončení likvidace
   
 • výmaz společnosti z obchodního rejstříku

Postup při zániku společnosti se skládá z mnoha kroků, které mohou dohromady trvat zpravidla několik měsíců, ale jak dokazuje česká praxe v případě velkých ekonomických celků i několik let.

Postup likvidace podniku vyplývá ze zákona a může jej provádět pouze likvidátor. Tím je osoba, zpravidla fyzická osoba, na niž přechází působnost statutárního orgánu v rozsahu omezeném na likvidaci společnosti. Na likvidátora přechází právo jednat jménem společnosti a je placen z prostředků společnosti. Musí se jednat o osobu způsobilou k právním úkonům.