Občanské právo

Poradenství a právní zastoupení u soudů ve všech řízeních

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v celém rozsahu právní úpravy obsažené v občanském zákoníku a právních předpisů souvisejících a navazujících.

Právní služby v oblasti občanského práva

 • vlastnické vztahy, vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, sousedská práva, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo
   
 • smluvní vztahy, zpracování všech druhů smluv, právní rozbory uzavřených smluv, asistence při uzavírání smluv, výpovědi a odstoupení od smluv
   
 • právní vztahy k nemovitostem, sepis smluv - kupních, darovacích, směnných, zástavních, o věcných břemenech, o zajišťovacím převodu vlastnického práva
   
 • nájemní vztahy, sepis nájemních smluv k bytům, nebytovým prostorům a nemovitostem, výpovědí nájmů, určování výše nájemného a bezdůvodného obohacení
   
 • náhrada škody, uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu (na zdraví, z porušení smluvní povinnosti, na věcech odložených nebo vnesených, z neplatných smluv)
   
 • závazkové vztahy, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků, postoupení pohledávek, převzetí a přistoupení k dluhu
   
 • dědické vztahy, zastupování dědiců v dědickém řízení, uplatňování nároků v dědickém řízení, zastupování věřitelů v dědickém řízení, poradenství při zařizování závěti
   
 • exekuce, vymáhání pohledávek, zastupování věřitele i dlužníka v exekučním řízení, zastupování ve vylučovacích žalobách, poradenství při oddlužení dlužníka

soudní řízení, poradenství a zastupování u soudů ve všech řízeních